Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 is er meer subsidie voor uw sportclub beschikbaar. Het totaalbedrag is 87 miljoen euro én het subsidiepercentage is hoger. In dit artikel hebben we ons gebogen over de meest gestelde vragen met betrekking tot deze subsidie. Ook hebben we zelf diverse vragen aan het ministerie gesteld om zo compleet mogelijk te zijn. Hier leest u het allemaal…

Hoe werkt het verkrijgen van subsidie nu?

Momenteel kennen de meeste sportstichtingen en verenigingen de EDS. Dat is de algemene landelijke Subsidieregeling voor Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties. Deze subsidieregeling is ingegaan in 2016 en zou tot 2020 lopen. Echter met de komst van de nieuwe regeling per 1 januari 2019 wordt de EDS eerder beëindigd. Tot 8 december 2018 kunt u nog gewoon gebruik maken van deze regeling. Nu een aanvraag doen? Lees hier hoe dat werkt.

Wat is er nieuw in 2019?

Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen nog gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?

Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Wat is het verschil met de EDS subsidie?

Er zijn een aantal verschillen, allereerst maakt het niet meer uit of je een stichting of vereniging bent, het subsidiepercentage is voor iedereen hetzelfde. Ook is het subsidiebedrag is hoger én het subsidiabele gedeelte van het bedrag verruimt.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is in de basis 20%. Indien je een duurzame aanschaf gaat doen zoals LED sportveldverlichting of andere duurzame maatregelen dan komt daar nog eens 15% bovenop. In totaal dus 35%.

De subsidie wordt gegeven over de materiaalkosten én de installatiekosten. Tevens gaat het subsidiebedrag over het totaalbedrag inclusief BTW. De subdieaanvraag moet minimaal 5000 euro zijn met een max. van 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Hoe zit dat met lopende EDS subsidieaanvragen?

EDS Subsidieaanvragen die via het RVO zijn ingediend voor 8 december 2018 worden gewoon in behandeling genomen zoals dat nu ook het geval is. Zolang er nog geld in de subsidiepot zit wordt er gewoon uitgekeerd.

Géén BTW meer verleggen als stichting

Als sportstichting had u het voordeel dat de BTW kon worden teruggevorderd. Helaas is er een einde gekomen aan deze vorm. Het maakt niet meer uit of je een vereniging of stichting bent, er is geen mogelijkheid meer om BTW terug te vragen. Dat betekend natuurlijk ook dat sportverenigingen en sportstichtingen geen BTW meer hoeven te heffen over de diensten die zij aanbieden aan hun leden. Er gaan ook meer diensten onder de vrijstelling vallen, namelijk:

 • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
 • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.
Wat is hiervan de achterliggende gedachte?

Tot nu toe maakte grotere sportclubs gebruik van een stichting zodat de BTW over aangeschafte goederen en diensten terug te vorderen is. Dit geldelijke voordeel kwam uit eindelijk ten goede aan de vereniging die de sportaccommodatie gebruikt. Naar schatting gaat dit om 241 miljoen euro per jaar. Dat voordeel is met de komst van de nieuwe regeling weg zodat het niet meer uitmaakt of uw club door een stichting of vereniging wordt bestuurd. Onlangs heet Staatssecretaris Wiebes de 2e kamer geïnformeerd over diverse Kamervragen.

Voorbeeld

 

Overige door u gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling

Werkt de nieuwe subsidie in combinatie met de huidige EDS subsidie?
Nee, de EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen en maakt plaats voor de nieuwe subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?
Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar in 2019?
In 2019 is er maar liefst 87.000.000 euro beschikbaar

Wat zijn de aanvraagcriteria voor de Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties?

 • Een aanvraag is mogelijk vanaf 1 januari 2019
 • Deze subsidieregeling is alleen voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • Deze subsidieregeling kan niet gecombineerd worden met andere subsidieregelingen
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarop recht van aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • Subsidieregeling geldt max. 3 jaar

Wanneer kunnen wij subsidie aanvragen?

Uw sportclub kan op 2 januari subsidie aanvragen. Wij laten u nog weten hoe en waar. Meer informatie volgt na Prinsjesdag op 18 september.

Wilt u dat wij subsidie voor u aanvragen? Dat kan, neem contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat subsidie is toegekend?
Na het indienen van uw aanvraag besluit de beoordelende ambtenaar binnen 8 weken.

Meer vragen? Wij wel…

Deze vragen hebben wij alvast voor u gesteld aan het ministerie van VWS
 1. Kan de nieuwe subsidie met terugwerkende kracht worden aangevraagd?
  Concreet: mogen we als club nu alvast een installatie laten doen en in januari subsidie gaan aanvragen? Met andere woorden, u wilt weten of u alvast kunt beginnen met de (ver)bouw van uw accommodatie zonder dat er subsidie beschikbaar is.
 2. Kan een club die momenteel EDS subsidie heeft toegekend gekregen én de maatregel heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe regeling op 1-1-2019?
 3. Kan een club die momenteel EDS subsidie heeft toegekend gekregen én de maatregel nog niet heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe regeling op 1-1-2019?
 4. Waar moet de nieuwe subsidie straks worden aangevraagd?
 5. Zal er voor een aanvraag straks weer gebruik gemaakt moeten worden van E-herkenning? We hebben nu CreAim, kan dat straks weer gebruikt worden?
 6. Is de Minimis-verklaring ook weer een onderdeel van de nieuwe regeling en zo ja, wijzigt hier iets in?
 7. Is de subsidieaanvraag ook in te dienen door intermediairs of alleen door sportclubs?
 8. Bij de EDS moest een sportclub aangesloten zijn bij NOC*NSF, bestaat die voorwaarde nog?

Bovenstaande vragen worden z.s.m. beantwoord